Pravilnik Salamijade na Visokem

 

 

 1. Udeleženci salamijade
 2. Kriteriji za izbiro salam
 3. Označevanje salam
 4. Ocenjevanje salam
 5. Kriteriji za strokovno oceno
 6. Kriteriji za oceno občinstva

 

 

 1. Udeleženci salamijade

 

Salamijada na Visokem je gorenjsko regijsko tekmovanje, ki načeloma sprejema vzorce salam izdelane  v gorenjski regiji in vzorce salam iz sosednjih regij, ki še niso vključene v Zvezo salamarjev Slovenije. Udeleženci na salamijadi na Visokem so lahko vse osebe, ki do napovedanega roka oddajo en vzorec svoje salame na ocenjevanje strokovne komisije.

 

 1. Kriteriji za izbiro salam

 

Na oceno se sprejmejo vse salame, ki so dozorele v postopku naravnega sušenja do stopnje, da je možno uživanje brez predhodne termične obdelave kuhanja ali pečenja. Udeleženec mora za oceno primerka dostaviti salamo dolgo minimalno 30 cm in premera od fi 45 – 60 cm. Salame morajo biti cele ( nerezane) in ne smejo imeti oznak, ki bi omogočale identifikacijo lastnika. Salame ne smejo imeti odrezanih koncev salam (vrvic).

 

 1. Označevanje salam

 

Salame za ocenjevanje sprejme oseba imenovana s strani društva ljubiteljev salam Poljanske doline (v nadaljevanju društvo), na kraju in v časovnem terminu, ki ga določi društvo. Ti podatki bodo točno določeni v vabilu na salamijado. Ob prevzemu salame zadolžena oseba izpolni obrazec za prevzem, na katerem so osebni podatki tekmovalca in številka pod katero se vzorec vodi do konca salamijade. Zadolžena oseba hrani poimenski seznam vzorcev in tekmovalne številke anonimno vse do razglasitve rezultatov. Ravno tako, pa opravi izpis in arhiviranje diplom do same razglasitve. Vsak tekmovalec ima lahko na tekmovanju le en vzorec na svoje ime in naslov.  V primeru favoriziranih uvrstitev se upošteva samo ena salama iz ene hišne številke.

 

 1. Ocenjevanje salam

 

Salame ocenjuje ocenjevalna komisija, ki jo določi društvo ljubiteljev salam Poljanske doline in je sestavljena iz 6 članov. Komisija je pri svojem delu – ocenjevanju neodvisna. Člani komisije morajo med svojim strokovnim delom sedeti tako, da se med seboj ne gledajo, oziroma tako, da ne vidijo ocene drugega ocenjevalca.

Ocenjevalec, ki na prireditvi ocenjuje, ne more sodelovati kot tekmovalec.

Ocenjevalec vpiše svojo oceno na obrazec pripravljen s strani društva in vsebuje štiri

kriterije in podatke, kot so :

– datum ocenjevanja

– kraj ocenjevanja

– številko ocenjevalca

– številko ocenjenega vzorca

Vsak ocenjevalni list mora biti po podani oceni podpisan s strani ocenjevalca.

 

 

 1. Kriteriji za strokovno oceno

 

Kriteriji za strokovno oceno so:

 • okus
 • prerez ( barva in vsebina)
 • vonj
 • zunanji izgled

 

Stopnja vrednostni posameznih kriterijev je označena na ocenjevalnih listih. Vsak ocenjevalec po vsakem ocenjenem vzorcu vpiše svojo dano oceno v ocenjevalni list. Izpolnjeni list odda osebi zadolženi s strani društva, ki vodi samo ocenjevanje vzorcev. Ta ga takoj vpiše v računalnik. Ocena ocenjevalca je dokončna. Morebitni popravki na ocenjevalnem listu morajo biti s strani ocenjevalca podpisani zraven popravka. Po oddanem ocenjevalnem listu ocenjevalec ocene ne more več popraviti, dopolniti ali spreminjati. Ocenjevalni listi se po vpisu v računalnik arhivirajo.

Ocena, ki jo posamezni vzorec pridobi za končno oceno, se izvede tako, da se najboljša in najslabša skupna ocena ocenjevalcev izloči iz seštevka. Štiri srednje skupne ocene pa se seštejejo in seštevek daje dokončno oceno vzorca. Maksimalen seštevek točk posameznega ocenjevalca je 15 točk. Maksimalna skupna ocena vzorca je 60 točk.

Ocene se razvrstijo po vrstnem redu od največ do najmanj doseženih točk. V primeru, da med tekmovalnimi vzorci več vzorcev dobi enako oceno, se pri razvrstitvi upošteva boljši prvi kriterij (okus), nato boljši drugi kriterij ( prerez), nato boljši tretji kriterij (vonj) in nato še četrti kriterij (zunanji izgled).

Objava rezultatov je javna.

Prvih deset tekmovalnih salam se razglasi javno neposredno na prireditvi, ostali rezultati pa so po vrstnem redu razvrščeni na listi rezultatov, ki bo razobešena na sami prireditvi. Takoj po končanem tekmovanju se rezultate pošlje Zvezi salamarjev Slovenije, ki analizira podatke in določi število tekmovalnih vzorcev, ki gredo naprej na slovensko salamijado.

V primeru da se favorizirani tekmovalec, ki je izbran za udeležbo na slovenski  salamijadi, le te ne udeleži dobi rdeči karton kar pomeni, da se naslednje ne more udeležiti slovenske salamijade.

 

 1. Kriterij za oceno občinstva

 

Kriterij za oceno občinstva so isti kot za oceno komisije. Ocenjujejo pa jo lahko vsi udeleženci salamijade, ki kupijo kartonček za ocenjevanje vzorcev salam, ki so sodelovale na salamijadi in bodo po končni oceni strokovne komisije narezane in na voljo obiskovalcem prireditve. Obiskovalci bodo na vhodu v ocenjevalni prostor dobili kupon in na izhodu izpolnjen kupon, na katerem bo številka, po njihovem okusu najboljše ocenjena salama, odvrgli v za to posebej namenjeno mesto. Zapečateno s strani društva. Po končanem okušanju vzorcev bo s strani društva pooblaščena oseba te kupone pobrala, seštela in salama, ki bo dobila največ glasov obiskovalcev, bo razglašena kot najboljša salama po mnenju obiskovalcev. Na prireditvi bo javno objavljen tudi seznam po vrstnem redu.

Vrstni red po oceni ljudstva ne pogojuje udeležbe na slovenski salamijadi.